Pomiary okresowe instalacji elektrycznej


Podstawowe pomiary okresowe instalacji elektrycznej wykonywane nie rzadziej niż raz na 5 lat (zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”). Obejmują oględziny instalacji, pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania (do 50 punktów pomiarowych), rezystancji izolacji obwodów, rezystancji uziomów i sporządzenie protokółów pokontrolnych. Wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników z ważnymi uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi (E+D). Każdy obiekt jest wyceniany indywidualnie.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 430